Laboratorní práce

Ekologická a analytická laboratoř má 47 akreditovaných analytických metod k provádění chemické analýzy pitných, povrchových, podzemních a odpadních vod, zemin, odpadů, kalů, výluhů a 6 akreditovaných postupů pro odběr vzorků (viz Příloha k osvědčení o akreditaci). Ekologická a analytická laboratoř je akreditovaná Českým institutem pro akreditaci o.p.s podle nově revidované normy ČSN EN ISO/IEC 17 025:2018.

Provádíme:

 • Základní chemický rozbor vod
 • Speciální anorganická analýza
 • Speciální organická analýza
 • Chemické analýzy vzorků pitných, povrchových, podzemních a odpadních vod
 • Chemické analýzy vzorků zemin, odpadů a výluhů
 • Odběry vzorků povrchových, podzemních a odpadních vod
 • Odběry vzorků zeminy, sedimentů a odpadů

Středisko laboratoře mechaniky zemin (LMZ) provádí laboratorní a polní zkoušky pro posouzení základových půd při geotechnických průzkumech a pro silniční a železniční stavitelství.
LMZ je akreditovaná ČIA, certifikátem č. 554/2021 s platností od 29.10.2021.

Provádíme:

 • Stanovení vlhkosti zemin
 • Stanovení objemové hmotnosti jemnozrnných zemin
 • Stanovení zdánlivé hustoty pevných částic zemin pomocí pyknometru
 • Stanovení konzistenčních mezí
 • Stanovení zrnitosti zemin
 • Laboratorní stanovení zhutnitelnosti zemin
 • Laboratorní stanovení poměru únosnosti zemin (CBR)
 • Návrh receptury s pojivy
 • Stanovení stlačitelnosti zemin v edometru
 • Krabicovou smykovou zkoušku
 • Stanovení pevnosti zemin nekonsolidovanou neodvodněnou triaxiální zkouškou
 • Stanovení prosedavosti zemin
 • Stanovení bobtnavosti zemin
 • Rázovou zatěžovací zkoušku lehkou dynamickou deskou
 • Dynamickou penetrační zkoušku
 • Statickou zatěžovací zkoušku podloží a podkladových vrstev vozovek
 • Stanovení objemové hmotnosti membránovým objemoměrem
 • Stanovení zrnitosti kameniva
 • Laboratorní stanovení koeficientu Z
 • Laboratorní stanovení obsahu organických látek
 • Laboratorní stanovení rozbřídavosti
 • Laboratorní stanovení mrazuvzdornosti a namrzavosti
 • Laboratorní stanovení pevnosti v tlaku přírodního a stavebního kamene
 • Pedologické rozbory půd