O násSpolečnost UNIGEO a.s. má dlouholetou tradici, jejíž historie se odvíjí od roku 1951…

 

1951

V Ostravě byl založen národní podnik Geologický průzkum paliv

1953

Přejmenován na Uhelný průzkum n.p. Ostrava

1965

Vznikl Geologický průzkum n.p. Ostrava se závody v Ostravě, Brně, Rýmařově a ve Zlatých Horách

1988

Proběhla transformace Geologického průzkumu Ostrava n.p. na státní podnik UNIGEO Ostrava

1992

Byla založena akciová společnost UNIGEO a.s.

1993

Dochází ke koncentraci držitelů akcií a postupně se stává majoritním akcionářem Kooperativa pojišťovna, a.s.

2006

Kooperativa, pojišťovna a.s. se stává 100% akcionářem.

2014

Došlo k převodu 100% akcií společnosti UNIGEO a.s. a novým jediným akcionářem se stává společnost TOUZIMSKY KAPITAL, s.r.o. Součástí skupiny Touzimsky Kapital je UNIGEO a.s. dosud.

 

V současnosti je UNIGEO a.s. konsolidovanou společností se širokým rozsahem činností. Při jejich realizaci spolupracuje s řadou tuzemských i zahraničních partnerů.

 Geologické práce
Ložisková geologie nerudních surovin, surovinové studie, komplexní regionální a lokální hydrogeologický průzkum včetně zasakování, průzkumy a vyhledávání vodních zdrojů, vyhodnocování kvality podzemních a povrchových vod, komplexní inženýrskogeologický průzkum pro zakládání při výstavbě a rekonstrukci budov, průmyslových, vodohospodářských a jiných technologických staveb, dopravních komunikací a dalších druhů liniových staveb, geotechnický dozor při výstavbě, posuzování stabilitních poměrů rizikových území a objektů vč. návrhů sanačních opatření, monitoring kvality podzemních vod, klimatický monitoring, geografické informační systémy, odborné posudky a konzultace.

 

Ekologické práce
Průzkumy ekologických zátěží průmyslových a zemědělských areálů, ekologické audity, rizikové analýzy a studie proveditelnosti, řešení problematiky brownfields, hodnocení vlivu záměrů, staveb, činností a technologií na životní prostředí EIA, SEA, IPPC, zjišťování zdrojů kontaminace podzemních vod, sanace horninového prostředí, dekontaminace podzemních vod a zemin, programy hospodaření s odpady, konzultační a posudková činnost, supervizní činnost.

 

Laboratorní práce
Laboratoř mechaniky zemin provádí stanovení fyzikálně-mechanických vlastností zemin, kameniva a polních geotechnických zkoušek, také provádí stanovení zrnitosti kameniva a měření koncentrace metanu a oxidu uhličitého.
(Akreditovaná laboratoř mechaniky zemin č.1412 podle ČSN EN ISO/ IEC 17 025)

 

Těžba ložisek nerostných surovin
Těžba výhradních ložisek zemního plynu včetně zajištění přípravy, otvírky, dobývání a následné likvidace a rekultivace ložiska. Zajištění realizace těžebních sond, výstavby technologických a provozních zařízení, vysokotlakých plynovodů apod. Zajištění plánu otvírky a technologického postupu dobývání, rekultivace pozemků dotčených těžbou.
Těžební technicko-ekonomické studie, poradenská a inženýrská činnost pro ložiska nerostných surovin včetně zjištění a řešení střetů vyplývajících z využívání ložisek resp. aplikace báňských předpisů se zájmy chráněnými podle jiných právních norem, zejména v ochraně životního prostředí, lesního, vodního hospodářství, zemědělského půdního fondu apod.

 

Stavební a vrtné práce
Speciální stavební činnosti, sanace zemních sesuvů a zajišťování skalních masivů, zpevňování svahů v zářezech liniových staveb, výstavba opěrných zdí a záporových stěn, opravy a sanace mostů a propustků.
Ložiskové vrty pro průzkum nerudních surovin, hydrogeologické průzkumné vrty, vrtané studny a jímací vrty na vodu, vrty pro tepelná čerpadla, inženýrsko-geologické průzkumné vrty a vrty pro zakládání a sanaci stavebních objektů a skalního masívu, odvodňovací vrty, monitorovací vrty, vrty pro kotvy, mikropiloty a piloty, injektážní vrty pro zpevnění staveb a izolaci území, odvodňovací, zavlažovací a průzkumné důlní vrty.

 

Politika IMS

dokument Politika IMS

 

Certifikáty 

certifikát ČSN EN ISO 9001 v oboru řízení kvality

certifikát ČSN EN ISO 14001 v oboru řízení ochrany životního prostředí

certifikát ČSN ISO 45001 v oboru řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci