Stavební a vrtné práce

Provádíme:

 • Polní geotechnické zkoušky
 • Stabilitní výpočty, návrhy sanačních opatření
 • Komplexní geotechnický a geologický průzkum železničních tratí, průzkum železničních spodků a kategorizace závad
 • Statické zatěžovací zkoušky pro ověření únosnosti a míry zhutnění náspů, komunikací apod., polní geomechanické zkoušky na horninách a zeminách
 • Realizace statických a dynamických penetračních zkoušek a jejich vyhodnocení
 • Posuzování stabilitních poměrů rizikových území a objektů, stabilitní výpočty a návrhy sanačních opatření
 • Geotechnický monitoring

Provádíme:

 • Projekční a inženýrská činnost ve stavebnictví, hornictví a plynárenství
 • Projektování sanací sesuvů
 • Projektové vedení staveb
 • Vyhledávání, zajišťování a monitoring starých důlních děl
 • Atmogeochemie – stanovení plynů v půdním vzduchu a ovzduší
 • Stanovení radonového indexu

Provádíme:

 • Vodohospodářské stavby – zpevňování břehů řek a vodotečí, úprava nivelety vodotečí, sanace vodohospodářských děl (oprava koryt, budování podélného a příčného opevnění, výplňová a zpevňující injektáž cementovými suspenzemi i dvousložkovými pryskyřicemi), průzkum a sanace podvodních částí mostních pilířů
 • Speciální stavební činnosti – zajišťování starých důlních děl, geotechnické stavby, injektáže horninového masívu a objektů, zajištění stability zemních těles aj.
 • Sanace zemních sesuvů
 • Zajišťování skalních masivů
 • Zpevňování svahů v zářezech liniových staveb
 • Prostorové ztužení základových poměrů (mikropiloty, kotvy, injektáž)
 • Realizace statického zabezpečení, výstavba opěrných zdí (železobetonové konstrukce, gabionové stěny) a záporových stěn
 • Opravy a sanace mostů a propustků

Provádíme:

Vrty pro inženýrsko-geologické, hydrogeologické a sanační průzkumy

 • Jádrové průzkumné vrty – na sucho s TK korunkami nebo na vodní výplach s dvojitou jádrovkou s diamantovou korunkou
 • Hydrogeologické průzkumné vrty – na jádro s TK korunkami nebo plnoprofilově na vzduchový výplach ponorným kladivem,
  průměr vrtu 137 – 274 mm
 • Monitorovací vrty za účelem osazení inklinometru nebo měřidel pórových tlaků

Vrty pro primární okruh tepelného čerpadla

 • Vrty pro tepelná čerpadla až do hloubky 150 m

Stavební vrtání

 • Vrtané studny o konečném vrtném průměru minimálně 220 mm
 • Vrty pro mikropiloty a pro záporové pažení do průměru 274 mm
 • Vrty pro lanové nebo tyčové kotvy
 • Odvodňovací vrty za účelem snižování hladiny podzemní vody ve stavebních jamách a výkopů
 • Odplyňovací vrty na skládkách komunálního odpadu