Koksovna Svoboda – ochranné sanační čerpání

Dekontaminace podzemních vod v průmyslovém areálu z důvodu zamezení rozšíření znečistění do okolního prostředí, zejména vodoteče, hlavními kontaminanty jsou BTEX, PAU, fenoly, NEL a amonné ionty.

2015 – dosud