Reference

Koksovna Svoboda – ochranné sanační čerpání

Dekontaminace podzemních vod v průmyslovém areálu z důvodu zamezení rozšíření znečistění do…

Read More…

Oprechtice – mezideponie popelovin

Monitoring podzemních vod v okolí mezideponie odpadních vod, sleduje se vliv…

Read More…

Slezskoostravský hrad – revitalizace prostředí, objekt SO-11

Sanace podzemní vody v okolí areálu hradu, postsanační monitoring po sanaci…

Read More…

Biocel – monitoring

Sledování kvality podzemních vod v průmyslovém areálu (sírany, Na, Cl, CHSK)….

Read More…

Třinec – TŽ – Halda – III. etapa monitoring r. 2017

Kvartální monitoring podzemních a povrchových vod, dynamický odběr vzorků z…

Read More…

Č. Těšín – autobusové nádraží a terminál – průzkum kontaminace

Průzkum znečištění ropnými látkami a plynometrický průzkum na autobusovém nádraží…

Read More…

Dolní Životice – OpaLL – AGRI

Měření a vyhodnocení hydrodynamické zkoušky na zaplavených zasakovacích studních, ověření…

Read More…

Budišovice – vodní zdroj – II. etapa prací – realizace

Realizace hydrogeologického průzkumu s cílem provedení vystrojeného průzkumného vrtu HB-1 jako…

Read More…

Budišov nad Budišovkou – vodní nádrže – hydrogeologický a inženýrskogeologický průzkum

Vyhodnocení výsledků geologického průzkumu pro rekonstrukci hrázových malých vodních nádrží…

Read More…

Zlaté Hory – Ondřejovice, Zlatokopecký skanzen – vodní zdroj

Vyhodnocení geologických prací za účelem vyhledání perspektivního místa pro vybudování…

Read More…

Javorník – vodní zdroje

Vyhledávací hydrogeologický průzkum pro zajištění zdrojů podzemní pitné vody pro…

Read More…

Zlaté Hory – CSV – odběr a rozbor odpadní vody

Pravidelný čtvrtletní monitoring vypouštěných odpadních vod z průmyslového areálu do veřejné…

Read More…

Ostrava – Kunčice – přístavba – zasakování dešťových vod

Předběžný hydrogeologický průzkum, zhodnocení schopnosti horninového prostředí zasakovat dešťové vody…

Read More…

Rýmařov – vodní nádrže – hydrogeologický průzkum

Vyhodnocení geologických poměrů v prostoru stavby retenčních nádrží na území města…

Read More…

Karlovice – studna – návrh ochranných pásem

Hydrogeologický posudek pro rozhodnutí o stanovení ochranných pásem vodního zdroje…

Read More…

Ostrava – COZ – vodní zdroj

Hydrogeologický průzkum pro zjištění vodního zdroje o vydatnosti 13 l/s…

Read More…

Ostrava – Hrušov – OZO – monitoring 2016

Kvartální vzorkování podzemních a povrchových vod v okolí skládky TKO. 2016…

Read More…

Vlčice – Společná zařízení – geotechnický průzkum

Vyhodnocení výsledků geologického průzkumu pro realizaci staveb polních cest a…

Read More…

Mikulovice – vodní zdroj – hydrogeologický průzkum

Vyhledání perspektivního místa, vybudování a ověření vydatnosti průzkumného vrtu jako…

Read More…