Geologické práce

Provádíme komplexně hydrogeologické průzkumné práce související se zajišťováním a ochranou vodních zdrojů, s problematikou ložisek nerostných surovin a se stavebními činnostmi.

Provádíme:

 • Průzkumy vodních zdrojů pitné a užitkové vody, ověřování kvality a vydatnosti zdrojů podzemní vody
 • Stanovování pásem ochrany vodních zdrojů
 • Průzkumy pro stavební účely, včetně zasakování
 • Provádění čerpacích (hydrodynamických), vsakovacích a stopovacích zkoušek
 • Vyhodnocování kvality podzemních a povrchových vod
 • Hydrogeologické mapování a konstrukce speciálních hydrogeologických map
 • Průzkumy pohřebišť
 • Hydrogeologické průzkumy ložisek nerostných surovin
 • Konzultační, oponentní a posudková činnost

Provádíme komplexně geologické průzkumné práce s vyhodnocením, související se zjišťováním inženýrsko-geologických poměrů a geologické stavby v zájmovém území.

Provádíme:

 • Projektování a realizace všech etap IG průzkumu pro různé druhy staveb (průmyslové, liniové, dopravní, vodohospodářské, ekologické, stavby občanské vybavenosti apod.)
 • IG průzkumy sesuvných území, řešení stability svahů a návrh sanačních opatření
 • Realizace pedologických průzkumů a pedologického posouzení, zpracování podkladů pro odnětí pozemků ze ZPF
 • Geotechnický dozor při výstavbě
 • Zajištění materiálových nalezišť vhodných zemin a druhotných surovin pro provádění zemních těles
 • Realizace prací rešeršního charakteru
 • Konzultační, supervizní a posudkovou činnost

Realizujeme projekty v oboru vyhledávání a průzkumu ložisek nerostných surovin, zejména zemního plynu a ropy. Koncentrujeme se na oblast Moravskoslezských Beskyd a jejich předhůří. Průzkumné práce provádíme v prostoru východního a jihovýchodního okraje české části hornoslezské pánve. Spolupracujeme s řadou tuzemských i zahraničních partnerů, poskytujících služby v oborech seismického průzkumu, vrtání a rezervoárového inženýrství.

 

Provádíme:

 • Získávání, zpracování a vyhodnocování údajů o územích perspektivních z hlediska výskytu plynných či kapalných uhlovodíků
 • Zajištění vyhledávacích a průzkumných práv k perspektivním oblastem (stanovení průzkumných území)
 • Přípravu a realizaci vyhledávacích a průzkumných projektů orientovaných na zajištění přírůstků ověřených geologických zásob
 • Vyhodnocování vyhledávacích a průzkumných prací
 • Zpracování podkladů pro získání těžebních práv k nově objeveným ložiskům (ložiskově geologická hodnocení, výpočty zásob)
 • Hodnocení výsledků těžby a zpřesňování geologických modelů ložisek pro optimalizaci těžebních režimů.

Zabýváme se projektováním, prováděním a vyhodnocováním komplexních ložiskových průzkumů, dále posudkovou a konzultační činností v oblasti ložiskové geologie.

Provádíme:

 • Projektování, provádění a vyhodnocování komplexních ložiskových průzkumů
 • Vyhledávání, průzkum a vyhodnocení ložisek vyhrazených a nevyhrazených nerostů
 • Výpočty, přehodnocení a odpisy zásob ložisek nerostných surovin
 • Zajišťování a vedení geologické dokumentace lomů a štěrkopískoven
 • Zpracování regionálních ložiskových studií
 • Zpracování žádostí o stanovení, změnu nebo zrušení CHLÚ
 • Zpracování podkladů a žádostí o stanovení průzkumného území
 • Konzultační a posudkovou činnost